سمت : مدیر عامل

نام و نام خانوادگی : سید محمد علی مهدوی

 

سمت : رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : ارش اسدی

 

سمت : عضو هیات مدیره: 

نام و نام خانوادگی : محمد مهدی مراد علی زاده