#  آدرس کارخانه: کرمان، جاده تهران، ابتدای جاده راه آهن، جنب تکنو آلیاژ

#  فکس: 32122532-034

#  تلفن: 32122533-034

#  ایمیل: charelectric00@gmail.com